GIỚI THIỆU HARCEN

LỜI GIỚI THIỆU

Ở nước ta, tranh chấp thương mại (được gọi là tranh chấp hợp đồng kinh tế hoặc tranh chấp về kinh doanh, thương mại); và giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài đã xuất hiện từ những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Có thể nói, sự ra đời Chế độ hợp đồng kinh tế và giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế bằng Trọng tài đã trở thành công cụ pháp lý để Nhà nước quản lý nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Ký kết, thực hiện, thanh lý hợp đồng là kỷ luật của Nhà nước; những tranh chấp và vi phạm hợp đồng kinh tế do Trọng tài kinh tế giải quyết. Đến giữa năm 1994, thì vai trò về Chế độ hợp đồng kinh tế và Trọng tài kinh tế được chấm dứt sau gần 40 năm tồn tại. Kể từ đó, tranh chấp về kinh doanh, thương mại do Tòa án nhân dân giải quyết.

       Năm 2010, Quốc hội ban hành Luật Trọng tài thương mại và theo đó các bên tranh chấp trong hoạt động thương mại có quyền được lựa chọn Trọng tài hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết. Và, tại khoản 1 Điều 28 Luật Trọng tài thương mại quy định: “1. Xây dựng điều lệ và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài phù hợp với những quy định của Luật này”. Sau hơn hai năm kể từ ngày được thành lập, Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên (Tên gọi tắt là HARCEN), đã đầu tư cho xây dựng Quy tắc tố tụng và Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên (Quy tắc tố tụng này) đã được Đại hội Trọng tài viên biểu quyết thông qua ngày 10/03/2020, gồm X Chương và 55 Điều, như sau:

- Chương I.            Những quy định chung                    : Từ Điều 1 - Điều 5;           

- Chương II.           Thỏa thuận Trọng tài                       : Từ Điều 6 - Điều 8;

- Chương III.         Khởi kiện và kiện lại                        : Từ Điều 9 - Điều 15;

- Chương IV.         Thành lập Hội đồng trọng tài            : Từ Điều 16 - Điều 20;

- Chương V.          Thẩm quyền, tư cách tham gia tố tụng : Từ Điều 21 - Điều 26;

- Chương VI.         Thu thập chứng cứ                             : Từ Điều 27 - 30;

- Chương VII.        Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Từ Điều 31- Điều 36;

- Chương VIII.      Họp giải quyết tranh chấp                 : Từ Điều 37 -Điều 48;

- Chương IX.         Phí, chi phí Trọng tài                       : Từ Điều 49 -Điều 51;

- Chương X.          Những quy định khác                      : Từ Điều 52 - Điều 55.

       HARCEN xin được trân trọng giới thiệu và Quy tắc tố tụng này sẽ là cẩm nang pháp lý và coi như Bộ Quy tắc tố tụng đảm bảo giải quyết các vụ tranh chấp thương mại tại HARCEN có hiệu quả và hiệu lực cao; HARCEN mong được góp phần công sức nhỏ bé vào sự phát triển nhanh và lành mạnh nền kinh tế Đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng Khoa học - Công nghệ và xu thế Toàn cầu hóa./.

 

Đắk Lắk, tháng 03/2020

 

 

                 TRUNG TÂM TTTM                                                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    CAO NGUYÊN                                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 Số: 001/2020/CTTT                                                           

                                                                                                                                                    Đắk Lắk, ngày 15 tháng 05 năm 2020

 
CHỦ TỊCH TRUNG TÂM TTTM CAO NGUYÊN
“V/v công bố Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên”

- Căn cứ Luật số: 54/2010/QH12, của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành Luật Trọng tài thương mại;
- Căn cứ Quyết định số 1637/QĐ-BTP ngày 12/10/2017, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Điều lệ và cho phép thành lập Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên;
- Căn cứ Biên bản Đại hội Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên ngày 10/3/2020 về việc thông qua Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên đã được Đại hội Trọng tài viên Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên biểu quyết đồng ý thông qua.
Điều 2: Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên có hiệu lực áp dụng kể từ  ngày công bố, ngày 15/05/2020.
Điều 3: Các Ban, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài thương mại Cao Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 
Nơi nhận:                                                                                                TRUNG TÂM TTTM CAO NGUYÊN
- Bộ Tư pháp; “Để B/cáo”                                                                                           CHỦ TỊCH                         
- TAND tối cao;            nt                                                                                    (Đã ký và đóng dấu)
- VKSND tối cao;         nt                                                                         
- Tổng cục THADS;      nt                                                                                   NGUYỄN HỮU ĐỨC                                                              
- Cục BTTP;                nt
- UBND tỉnh ĐL;          nt
- Sở Tư pháp ĐL         nt    
- TAND 63 tỉnh, thành phố; “Để được hỗ trợ”                                         
- VKSND 63 tỉnh, thành phố;   nt                            
- Cục THADS 63 tỉnh, thành phố : “Để được  THQĐPQTT”
- Như Điều 3;“Để hoạt động TT  & Bổ trợ TP”
- Lưu VT